bg-index

วิสาหกิจชุมชน ปลักไม้ลาย

Technology Transform

test ปัญหาจากทางโรงงาน

กระบวนการทำงานยังใช้คนงานในการคัดลูกฟักข้าวและจดบันทึกคุณภาพ ทำให้ยังไม่ผ่านมาตรฐานของ อย. ในรูปแบบของการขยายโรงงาน ไม่มีการตรวจสอบและติดตามการทำงานของพนักงาน ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพของอากาศในบริเวณการทำงาน

 

กรอบแนวพัฒนา

คือการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นของบริเวณโซนและจุดกลับของลมในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อตรวจวัดและจัดทำระบบแสดงผลผ่าน Application การตรวจสอบการบันทึกคุณภาพ การคัดลูกฟักข้าว โดยยังใช้คนในการคัดอยู่ เนื่องจากคุมปริมาณที่ของจะเข้าในแต่ละวันไม่ได้ โดยแบ่งการคัดเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ และสุกหรือไม่สุก ถ้าสุกก็พร้อมส่งไปผ่าต่อ ถ้าหากไม่สุกให้คัดออกและรอ 2-3 วันเพื่อนำมาตรวจสอบ ในการปรับปรุงจุดนี้ให้ใช้ RF และ Barcode ในการบันทึกรหัสของสมาชิกเข้าคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางวิสาหกิจเคยใช้มาก่อน

 

จากปัญหาที่พบตอนสำรวจสามารถแยกเป็น Solution ย่อย ดังนี้ Solution 1 - ใช้  Barcode บันทึกฟักข้าวที่เข้ามา - เครื่องอ่าน Barcode (แบบธรรมดา) - เครื่องพิมพ์ Barcode (แบบธรรมดา) เพื่อการพัฒนาโปรแกรมคลังสินค้าที่สามารถบันทึก ออก excel จากเครื่องยิง barcode; Solution 2 - ใช้ RFID บันทึกเวลาคนงานเข้าทำงาน เพื่อตรวจสอบค่าแรงและบริหาร productivity (PD) จากระบบ RFID Reader และ บัตร Key Card; Solution 3 การติดตั้งเซ็นเซอร์ในห้องการผลิตเพื่อควบคุมระบบปรับอากาศห้องละ 3 จุด เพื่อควบคุมห้องผ่าฟักข้าว ให้ได้อุณหภูมิ 15 อาศาเซลเซียส; Solution 4 - ติดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิหม้อต้ม เพื่อบันทึกคุณภาพการต้ม; Solution 5 - Barcode บันทึกข้อมูล จำแนกคุณภาพการติดฉลากของขวด เพื่อระบบคุณภาพการบรรจุ

เป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนา

นำข้อมูลที่ได้จากเครื่องอ่าน Barcode และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในบริเวณที่สนใจเก็บเข้า Cloud ซึ่งสามารถแสดงผลและแจ้งผู้ประกอบการถึงสถานะล่าสุดของข้อมูลและคุณภาพของอากาศในไลน์การผลิตน้ำฟักข้าว เพื่อให้ได้ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตของ อย. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บบันทึกข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลการเข้าทำงานของพนักงาน ข้อมูลการการจำแนก QC และข้อมูลการติดฉลากของขวด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในสภาพอากาศที่เหมาะสมโดยการควบคุมค่าอุณหภูมิและความชื้นให้ได้ Thermal Comfort

 

 

Team : My Energy Domain และ IBC

การควบคุมการผลิตด้วย RFID

IoT Technology Transform

Consult Service

We Are Professional Team