bg-index

บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด

Technology Transform

ปัญหาจากทางโรงงาน

การแก้ปัญหาการควบคุมความชื้นในห้องผลิตเยลลี่ โดยการใช้เซ็นเซอร์วัดการทำงานการส่งลมของระบบปรับอากาศเดิม จากนั้นให้ตั้งการทำงานของระบบปรับอากาศโดยลดการทำงานของระบบปรับอากาศที่ oversized ให้ทำงานตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบระดับความชื้นเดิมของห้องตาก

TIE smart solutions ทำในส่วน การควบคุมสภาวะความชื้นของห้องเย็นโดยการวิเคราะห์การทำงานระบบปรับอากาศแบบออนไลน์

Honey Cooperation  ทำในส่วนการใช้ smart IoT controller และ power meter ในการเชื่อมต่อเพื่อควบคุมระบบทำความเย็นและการประหยัดพลังงานในห้องเย็น

 

กรอบแนวพัฒนา

คือการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นของบริเวณโซนและจุดกลับของลม

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการจัดเรียงแบบเดิม และตรวจสอบ QA sensor เดิมของโรงงาน และจัดทำ

ระบบแสดงผลผ่าน application ส่วนการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในบริเวณห้องตากเยลลี่

 

เป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนา

นำข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในบริเวณที่ใช้ในการวิเคราะห์เก็บไว้บน Cloud ซึ่งสามารถแสดงผล

และแจ้งผู้ประกอบการถึงสถานะการทำงานล่าสุดและคุณภาพของอากาศในห้องตากเยลลี่และ

ทดสอบการ Set ตัวของเยลลี่โดยใช้การกำหนดกระบวนการให้อุณหภูมิเป็นลำดับเพื่อให้อุณหภูมิ

ภายในเยลลี่ระบายได้เร็วขึ้น ลดแรงงานคนในการเข้ามาทำการจดบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นทุก ๆ

ชั่วโมงตลอดทุกวัน วันละ 24 ชั่วโมง และลด Lead time การแข็งตัวของเยลลี่ลง เนื่องจากความสามารถ

ของระบบที่สามารถควบคุมความชื้นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้เป็นระบบแจ้งปัญหาเมื่อความชื้นเกิน 40%

เนื่องจากระบบปรับอากาศไม่ทำงาน

 

Team : TIE smart solutions

การวัดอุณหภูมิและความชื้นในการผลิต การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

IoT Technology Transform

Consult Service

We Are Professional Team