bg-index

บริษัท นานาฟรุ๊ต จำกัด

Technology Transform

ปัญหาจากทางโรงงาน

ความร้อนของตู้อบผลไม้แตกต่างกัน ส่วนท้ายของตู้มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าบริเวณหัวตู้อยู่มาก ทำให้ต้องมีการตรวจสอบอุณหภูมิผ่านช่องด้วยมือเปล่า และสลับเปลี่ยนชั้นผลไม้ในตู้เพื่อให้แต่ละชั้นมีอุณภูมิที่เฉลี่ยเท่ากัน การควบคุมแก๊สจึงเป็นส่วนที่สำคัญมากในกระบวนการผลิต

นายธนากร  วงศ์ปัญญา  ระบบการตรวจสอบการไหลของแก๊ส และการคงอยู่ของแก๊ส ด้วยการทำเอา IoT เข้ามาช่วยในโรงงานจะช่วยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคุมได้ง่ายขึ้น

PKRU (ภูเก็ต)  การออกแบบระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นของตู้อบผลไม้ เพื่อควยคุมให้อุณฟภูมิภายในตู้มีระดับที่เท่าๆกันเป็นดจทย์ที่ท้าทายความสามารถมาก

กรอบแนวพัฒนา

การตรวจวัดอุณหภูมิของท่าแก๊สรวมทั้งหมด 8 จุด พร้อมวัดความดันของแก๊สเพื่อนำไปเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเตือน และเก็บข้อมูลการใช้แก๊ส

Hardware

- Board Arduino

- IMARI JB - T เทอร์โมคัพเปิ้ลแบบยยึดติดตั้งอยู่กับที่

- Pressure Sensor Transmitter

- NB-IoT or WIFI

ระบบสามารถมอนิเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลตู้อบได้สามารถทราบสถานะของอุณหภูมิและความชื้นแต่ละจุดในตู้ได้อย่างละเอียด

เป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนา

การสร้างระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นตู้อบผลไม้ จพทำให้สามารถเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมและประเมินการใช้พลังงาน การควบคุมคลีงสินค้าและลดการสูญเสียได้เป็นอย่างดี

Team : นายธนากร วงศ์ปัญญา และ PKRU (ภูเก็ต)

กระบวนการให้ความร้อนด้วยแก๊สและไฟฟ้า

IoT Technology Transform

Consult Service

We Are Professional Team