bg-index

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวแต๋นทวีพรรณ

Technology Transform

ปัญหาจากทางโรงงาน

ปัจจุบันทางโรงงานจะให้พนักงานสุ่มตรวจข้าวแต๋นในห้องพาราโบร่าโดม โดยนำไปทอด ถ้าข้าวแตนแห้งไม่พอดีจะไม่ฟู จึงตากต่อไป ถ้าแห้งเกินไป ข้าวจะแตกทอดออกมาจะข้าวแต๋นเมล็ดจะแตกและไม่สวย

 

คุณรัฐสิทธิ์  ยะจ่อ  ระบบควบคุม อุณหภูมิ และความชื้น ในห้องพาราโบร่าโดม

กรอบแนวพัฒนา

ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นด้วย เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น อ่านค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และนำไมโครคอนโทรเลอร์ไปควบคุมระบบพัดลมระบายอากาศ ระบบพัดลมหมุนวนอากาศภายในห้อง และเก็บข้อมูลอุณหภูมิความชื้นลงในคราวเพื่อเก็บค่า อุณหภูมิ ความชื้น การเปิด-ปิดพัดลม

          Hardware

          -Board Arduino

          -Relay

          -Sensor Temperature & Humidity

          -NB-IoT or WiFi

เป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนา

การหมุนวนของอากาศ การควบคุมความชื้น และอุณหภูมิ ภายในพาราโบร่าโดม เพื่อลดเวลาในการอบข้าวแต๋น

 

Team : คุณรัฐสิทธิ์ ยะจ่อ

การวัดอุณหภูมิและความชื้นในการผลิต การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

IoT Technology Transform

Consult Service

We Are Professional Team