bg-index

บริษัท มิสเตอร์คอฟฟี่ จำกัด

Technology Transform

ปัญหาจากทางโรงงาน

การคั่วเมล็ดกาแฟเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการผลิตกาแฟที่ดี จึงมองหา IOT ที่สามารถเข้ามาช่วยให้การควบคุมและวิเคราะห์กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายปรีชา อุปคำ IOT ที่เหมาะและตอบโจทย์ทางโรงงานมากที่สุด คือการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อ่านค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และบันทึกข้อมูลการคั่ว

กรอบแนวพัฒนา

การตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อ่านค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และบันทึกข้อมูลการคั่ว ตั้งแต่การเปิดเครื่อง เริ่มคั่ว เสร็จสิ้นการคั่ว การ cooldown

Hardware

-Board Arduino 
-Sensor Temperature
-NB-IoT or WiFi 

เป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนา

เพิ่มความสะดวกในการคั่วเมล็ดกาแฟ โดยการบันทึกข้อมูลความรู้ ในการคั่วเพื่อนําไปส่งต่อได้ง่ายมากขึ้น

Team : นายปรีชา อุปคำ

การหาสัดส่วนและการใช้พลังงานในการผลิต

IoT Technology Transform

Consult Service

We Are Professional Team