bg-index

บริษัท หนันหยางฟู้ด จำกัด

Technology Transform

ปัญหาจากทางโรงงาน

โรงงานใช้ระบบการ Blast Freezer และ Freezer แบบธรรมดา โดยห้องเย็นติดกับบริเวณปลอกทุเรียน ซึ่งต้องควบคุมสภาพแวดล้อมอยู่ที่ 15 C ในระหว่างการปฎิบัติงาน หากแต่โรงงานจะเปิดระบบปรับอากาศก็ต่อเมื่อมีการใช้งานเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิสถาพแวดล้อมของระบบ ไม่มีการป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากด้านนอก รวมไปถึงไม่มีการควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศที่ออกแบบไว้ที่ Full load ทำให้มักทำงานเกินกว่าจริง เหล่านี้ทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเกนจริง

 

AIC  การพัมนาเพื่อแก้ไข การตรวจวัดสภาพแวดล้อมและควบคุมระบบปรับอากาศในกระบวนการผลิต เพื่อคำนวณหา  Procrss Productivity และอากาศที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอากาศที่รั่วไหลในระบบห้องเย็น รวมไปถึง การได้มาซึ่งคุณภาพของระบบการผลิตตามมาตรฐาน GMP

Freezer der ระบบ walk-in blast freezer เป็นกระบวนการเก็บวัตถุดิบให้อุณหภูมิต่ำกว่า 20 °C โดยการใช้ระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ในการลดอุณหภูมิจากการขนส่งแบบเฉียบพลันทำให้หยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและยืดอายุของวัตถุดิบ ที่ปลูกตามฤดูกาลให้เพียงพอต่อการผลิตตลอดปี หากแต่การกระจายอุณหภูมิในห้องมีส่วนสำคัญต่อการคุณภาพอาหาร รวมถึงจุดที่ทำการวัดแสดงผลหน้าตู้คืออุณหภูมิด้านส่ง ไม่ใช่อุณหภูมิที่ core product ที่ต้องการควบคุม มากกว่านั้น การขาดการบำรุงรักษาระบบยังก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก หากขาดระบบเผ้าระวังและวินิจฉัยปัญหาแบบต่อเนื่อง

AI platform ระบบวินิจฉัยความผิดพลาด (automated fault detection and diagnosis, AFDD) ของระบบ freeze dry machine สามารถวินิจฉัยปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสื่อมของเครื่องได้ตรงจุด เช่นการเกิด non-condensable ที่ระบบ condenser การใช้น้ำเย็นต่ำกว่าจริงหรือสูงเกินไปที่ระบบ cooling การเกิด compressor valve leakage ในกระบวนการเกิด vacuum รวมไปถึงการตั้งจุดการทำงานเกินจริง ปัญหาที่กล่าวมาก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่สามารถทำการแก้ปัญหาได้โดยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าหรือใช้ระบบ monitoring ในการตรวจจับได้

กรอบแนวพัฒนา

นำข้อมูลจาก อุณหภูมิ ความชื้น supply temperature, superheat temperature (Ts), compressor status และ defrost status สามารถนำมาสร้างฟังก์ชันวินิจฉัย หาความผิดพลาดอาทิ faulty Ts setting, oversizing compressor เพื่อทำนายความเสื่อมของระบบ โดยเทียบกับการใช้พลังงานประมวลผลในระบบ Cloud และแจ้งเตือนปัญหาเพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงาน

เป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนา

ลดปริมาณกรใช้ไฟที่สูงเกินกว่าปกติเนื่องมาจากการทำงานไม่สัมพันธ์กันของ walk-in blast freezer กับการกระจายลม รวมถึงปัญหาต่างๆที่ก่อให้เกิดการเสื่อมประสิทธิภาพ โดยให้ทำงานสอดคล้องตามอุณหภูมิอากาศภายนอกและสภาพแวดล้อมของระบบ

Team : AIC , Freezer der และ AI platform

การวัดอุณหภูมิและความชื้นในการผลิต การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

IoT Technology Transform

Consult Service

We Are Professional Team