bg-index

บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จํากัด

Technology Transform

ปัญหาจากทางโรงงาน

การคัดแยกวัตถุดิบแผ่นข้าวตัง การคัดแยกวัตถุดิบแผ่นข้าวตังที่รับซื้อมาจากกลุ่มเกษตร ต้องอาศัยพนักงานที่มีความ ชํานาญในการคัดแยก เนื่องจากแผ่นข้าวตังดิบบางแผ่นจะมีสิ่งปลอมปน เช่น เศษไม้โลหะ เส้นผม ส เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันจะใช้พนักงานจํานวน 3 คนในการคัดแยกแผ่นข้าวตังดิบ โดยการใช้ไฟส่องที่หลัง

 

Electronics OK กล้องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์กับทางโรงงานในกระบวนการคัดแย่งแผ่นข้าวตัง ซึ่งทางทีม Electronics OK ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ดังนั้นจึงไม่ยากเลยสำหรับโจทย์ของทางโรงงาน

 

กรอบแนวพัฒนา

การพัฒนาเพื่อหาสิ่งปลอมปนในแผ่นข้าวตังดิบ จะใช้กล้องเป็นตัวตรวจจับวัสดุปลอมปน ด้วย วิธีการกรองสี โดยจะแสดงผลการตรวจจับบนหน้าจอแสดงผล

 

 

Team : Electronics OK

การใช้กล้องและเซ็นเซอร์ในการตรวจนับ

IoT Technology Transform

Consult Service

We Are Professional Team