bg-index

บริษัท ครูยุ คอทเทจ จำกัด

Technology Transform

ปัญหาจากทางโรงงาน

เนื่องจากการผลิตที่หลากหลายจึงไม่สามารถทราบจำานวนสินค้าที่รับจากการผลิต จำานวน สินค้าคงคลังได้

 

กรอบแนวคิดการดำเนินงาน

จากปัญหาที่ได้ทราบจากทางโรงงานแล้ว ทีมได้ปรึกษา และนำเอาระบบ Smart Stock เป็นระบบหลักในการควบคุมสินค้าคงคลังของสินค้าสำเร็จรูปได้

 

เป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนา

ผู้ประกอบการสามารถรู้สินค้าคงคลังและความเคลื่อนไหวสินค้าแบบ Real Time ได้

สามารถ forecast ยอดขาย รวมถึงสามารถวิเคราะห์การสั่งสินค้าเป็น seasoning เพือจะได้เตรียม

วัตถุดิบในการผลิตได้ทัน

Team : SP LIFE TECH

การเก็บสินค้าและวัตถุดิบ

IoT Technology Transform

Consult Service

We Are Professional Team